Direct contact? Bel: 06 - 835 33 906

Home > Methodes & modellen > Management en leiderschap

Management en leiderschap

Wat is leiderschap? Wat is management?

Leidinggeven is het beïnvloeden van het gedrag van een individu of van een groep. Een leider kijkt naar de lange termijn, en oefent invloed uit door mensen te inspireren. Zijn of haar invloed wordt bepaald door uitstekende communicatieve vaardigheden en het creëren van draagvlak. Een leider delegeert, neemt beslissingen en kijkt naar de organisatie op basis van de sociale aspecten.
Management is samen met, en door middel van anderen werken om organisatiedoelstellingen te realiseren. Een manager richt zich meer op het heden, denkt aan de korte termijn en is gericht op stabiliteit. Zijn of haar invloed is gebaseerd op autoriteit. Een manager zorgt voor systematiek, planning, organisatie en controle binnen organisaties.
Om succesvol te zijn op beide gebieden zijn kennis van o.a.: communicatie, menselijk gedrag, motiveren, beïnvloeden, verschillende stijlen van leidinggeven, de HR-cyclus en het beheersen van de juiste gespreksvaardigheden essentieel. Verder is uit menig onderzoek gebleken dat succesvol leidinggevenden zich onderscheiden op deze punten:

 1. starten met een stevige basis
 2. benutten van verschillen
 3. creëren echte betrokkenheid
 4. stimuleren eigenaarschap
 5. focussen op teamresultaat

Leiderschapskwaliteiten & vaardigheden

Mensen met geheel verschillende eigenschappen kunnen succesvolle leiders zijn. Leiderschap is niet alleen een kwestie is van aanleg. Ook ervaring en de mogelijkheid tot ontwikkeling speelt een rol. Als we de ideeën van verschillende auteurs* die over leiderschap hebben geschreven naast elkaar leggen komen we tot de volgende lijst van kwaliteiten en vaardigheden.

(*McGregor Argyris, Likert, Blake en Mouton, Randle, Van Lennep, Muller)

LeiderschapskwaliteitenHeel zelden zal iemand over al deze kwaliteiten beschikken. De lijst geeft richting voor persoonlijke ontwikkelpunten. Leiderschap is een voortdurend ontwikkelingsproces. Het succes wordt mede beïnvloed door de volgende zaken:

 • de leider zelf; de eigen stijl, houding, waarden, opvattingen, deskundigheid, enz.
 • de medewerkers; gedrag, houding, waarden, normen, deskundigheid, motivatie, enz.
 • superieuren; de wijze waarop de leidinggevende verantwoording af moet leggen
 • collega’s; samenwerking, mate waarin men elkaar nodig heeft
 • de organisatie; cultuur, tradities, gewoonten
 • het werk zelf
 • rand-voorwaardelijke zaken; tijd, middelen, etc.

De 'overlap' tussen leidinggeven en managen

Leidinggeven heeft te maken met de dagelijkse praktijk van het contact met mensen. Tot management behoren die activiteiten die te maken hebben met het inzetten van middelen om doelen te realiseren. Een leidinggevende die de managementkant van zijn functie verwaarloost, zal ook niet goed kunnen leidinggeven. Aan de andere kant heeft het weinig zin zaken te regelen wanneer de medewerkers niet of niet goed worden geïnstrueerd.

Managementtaken & vaardigheden

PLANNING: bepalen welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden om organisatiedoelen te halen.

 • beheer door programma’s, procedures, plannen en technieken te ontwikkelen
 • operationele planning die gericht is op de concrete werkzaamheden en arbeidsprocessen
 • budgettering van de werkzaamheden
 • begeleiding van de medewerkers tijdens veranderingsprocessen (implementatie)
 • tijdmanagement ofwel effectief omgaan met de tijd.

ORGANISEREN: de werkzaamheden zodanig ordenen, dat er een logisch geheel ontstaat, dat door de medewerkers op een efficiënte wijze uitgevoerd kan worden.

 • delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • samenwerking en teamgeest (teamoptimalisatie) ontwikkelen.

LEIDING GEVEN: de medewerkers ertoe aanzetten om het werk uit te voeren. Zie boven.

CONTROLEREN: nagaan of het werk overeenkomstig de vooraf gestelde plannen is uitgevoerd, en of het noodzakelijk is om de zaken te verbeteren. Toetsen van de arbeidsresultaten aan de organisatiedoelen.

Belangrijke vaardigheden die de manager helpen om bovenstaande taken goed uit te voeren zijn onder te verdelen in persoonlijke vaardigheden, relationele vaardigheden en groepsvaardigheden.

Managementvaardigheden